2013-04-03

An Máistir Issa: Haiku

beannachtaí ag titim
ar Shliabh Togakushi . . .
maidhm bháistí 
(1813)

.ござるぞよ戸隠山の御夕立
gozaru zo yo togakushiyama no o-yûdachi