2015-07-22

Haiku le Issa ón mbliain 1822

damháin alla bheaga
ag imeacht chun slí bheatha
a thuilleamh

.蜘の子はみなちりじりの身すぎ哉

kumo no ko wa mina chirijiri no misugi kana