2016-11-13

Haiku le Issa ón mbliain 1822

muisiriún
á scríobadh aníos
ag an gcearc

.鶏のかき出したる茸かな
niatori no kaki-idashitaru kinoko kana