2020-01-22

Haiku le Toyonaga Minoru

Kawase Hasui
scréach ulchabháin -
an ghealach ag lonrú sa lochán
folaithe


Toyonaga Minoru (1931~)


2020-01-21

Briathra Gandhi

There are two days in the year that we can not do anything – yesterday and tomorrow
Bíonn dhá lá sa bhliain ann
nuair nach féidir faic a dhéanamh -
inné agus amárach


If you take care of your immediate surroundings, the universe will take care of itself
Má thugann tú aire
don timpeallacht thart ort,
tabharfaidh an chruinne
aire di féin

If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man’s superior

Más cumhacht mhorálta is brí le neart,
tá an bhean i bhfad Éireann
chun tosaigh ar an bhfear

The wise are unaffected either by death or life. These are but faces of the same coin

Ní chuireann an bás ná an bheatha
isteach ar an saoi.
Níl iontu ach an dá thaobh
den bhonn céanna.


Speak only if it improves upon the silence
Ná labhair
ach nuair is feabhas
ar an tost é

Civilization is the encouragement of differences

Is é is brí le sibhialtacht
ná éagsúlachtaí a chur chun cinn

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace

Nuair a bheidh cumhacht an ghrá ann
in áit grá don chumhacht,
beidh síocháin ar domhan

2020-01-20

Máthair

Mother

Your love was like moonlight
turning harsh things to beauty,
so that little wry souls
reflecting each other obliquely
as in cracked mirrors . . .
beheld in your luminous spirit
their own reflection,
transfigured as in a shining stream,
and loved you for what they are not.

You are less an image in my mind
than a luster
I see you in gleams
pale as star-light on a gray wall . . .
evanescent as the reflection of a white swan
shimmering in broken water.

Lola Ridge


Máthair

Mar sholas na gealaí a bhí do ghrása
nithe garbha á n-iompú ina n-áilleacht
i dtreo is go raibh anamacha searbha
i bhfrithchaitheamh fiar a chéile
mar a bheadh i scátháin scoilte . . .
in ann iad féin a fheiscint
id' spiorad soilseach,
claochlaithe mar a bheadh i sruthán gléineach
is grá acu duit as ucht gach nach iad.

Is mó de loinnir ná d'íomhá atá ionat
i m'aignese
Feicim i ngathanna thú
mílítheach mar sholas réaltaí ar bhalla liath
gearrshaolach mar scáil na heala báine
ag crithlonrú in uisce briste

[Leagan Gaeilge: Gabriel Rosenstock]


2020-01-19

An Flós / The Flower -- Frank Kendon

An Flós

Sa bhflós seo tá an uile ní . . .
Aimsirí, séasúir, cailliúintí, torthaí uile an léin,
Leochaileacht na scéimhe, bua lom an bháis,
Stoite ar an slí ar ball.

Sa bhflós seo tá an uile ní, cogadh na beatha is an bháis,
Nádúr agus cuspóir Dé breactha síos,
Fórsa an ghrá, cumhacht an chreidimh á cruthú,
É go léir anseo gan fhios dúinn.

The Flower

All's in this flower ....
Times, seasons, losses, all the fruits of woe,
Beauty's fragility, and death's bare gain,
Pluck'd in passing by, five minutes ago.

All's in this flower, the war of life and death,
God's character and purpose written down,
The force of love, the proof and power of faith
All's here, and all unknown.
 

~ Frank Kendon ~

 (The Time Piece)

2020-01-18

Shri Sadguru Siddharameshwar Maharaj

An chumhacht trínar tháinig ann don domhan seo, sin is Dia ann. Ionatsa anois atá an ní sin trína gcorraíonn an domhan go léir, agus tá leas á bhaint agat as. Tríd sin amháin atá taithí agat ort féin agus ar an domhan. Féach cad atá agat! Is "ann" don domhan mar gheall air. Tríd an gcumhacht sin a bheathaítear agus a chothaítear an domhan seo. Is tríd a chruthaítear an ghrian, an ghealach is na réaltaí, na dúile go léir (Talamh, Uisce, Tine, Gaoth is Spéir). Tá sé seo go léir ag tarlú agus níl mórán dua ag baint lena chruthú ná lena mhilleadh. Tá an chumhacht sin (Chaitanya) ionat. Tríd an gCumhacht sin a léirítear an domhan duit. Ach mura bhfuil tú deimhneach de, beidh d'aigne míshocair.

2020-01-17

Michael Kenna

Michael Kenna: Morning Bird Song, Kushimoto, Honshu, Japan. 2002
cantaireacht na maidine. . .
macalla le clos
san easparta
song of morning. . .
its echo taken up
by evensong
εωθινό τραγούδι. . .
αντηχεί μέσα
στον εσπερινό

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2020-01-16

An Tuile / The Flood

AN TUILE

Tá an abhainn ina tuile
Arsa na cailíní bó
Conas dul sall?

Labhair Krishna:
Abair leis an abhainn
Nár phóg Krishna cailín bó riamh ina shaol

Gháir na cailíní bó.
Níor phóg sé gopi riamh!
"Phóg tú na mílte againn!"

Ach chun é a shásamh, dúradar leis an abhainn
Nár phóg sé éinne acu riamh
Thráigh an tuile

Cailín bó níor phóg Krishna riamh
Comhfhios íon is ea Krishna
Gan bhéal

Krishna Krishna
Tóg uaim na beola seo

Gabriel Rosenstock


THE FLOOD


It is flooded
The cowgirls said
How do we cross the river?

Krishna spoke:
Say to the river
Krishna never kissed a cowgirl!

The gopis laughed.
Never kissed a cowgirl!
"Thousands you have kissed!"

But to amuse him, they said to the river
"Krishna never kissed a cowgirl!"
The waters settled down

Krishna never did kiss a cowgirl
Krishna is pure consciousness
No lips

Krishna Krishna
Take these lips away.

[Translated by the author]