2022-03-31

Photo Haiku

Ron Rosenstock
na manaigh bailithe leo . . .
glacann an cadhan scíth anseo
sa gheimhreadh
the monks have gone . . .
barnacle geese rest here
in winter

2022-03-30

Max Weber

Adoration of the Moon, 1944
sa ghrian atá tú
agus sa ghealach úr leis
sna réaltaí in airde
        agus ionamsa, a ghrá -
        mise ionatsa, dar fia
You are in the sun
and You are in the new moon
in the stars above
        and in me, my Beloved
        as i truly am in You
Είσαι στον ήλιο
κι είσαι στη νέα σελήνη
ψηλά στ' αστέρια
        κι Είσαι σ' εμένα, Αγάπη
        όπως εγώ σ' Εσένα


Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2022-03-29

Tivadar Kosztka Csontváry

Oide i Maracó
cá bhfuil sí, ar sé
(thugas mo dhánta don saoi)
ní fheicimse í!
        ní saoi thusa ar chor ar bith
        níor leagadh súil uirthi riamh
where is She, he asked
(i'd given a sage my book)
i cannot see Her!
        you are not a sage, i said
        or you'd know She can't be seen

Bás m'iníne

 Ceo

An mhaidin
a rabhamar chun cuairt a thabhairt ort
sa mharbhlann, a Éabha,
mheasas gur chuala mé bonnán ceo

Á, dá mbeadh
bonnán ann –
cúig nó deich mbliana ó shin –
a thabharfadh foláireamh dúinn go léir
go raibh d’aislingse
faoi cheo  . . .

Nach glé anois –
agus nach glórmhar é –
an radharc atá agat ar an tsíoraíocht!

In Memoriam

On the morning
we were to visit you
in the mortuary, Éabha
I thought I heard a foghorn

Ah, if only there had been
a foghorn
to warn us all –
five or ten years ago –
that your vision
of the future
had been dimmed . . .

How clear now must be –
how glorious –
your vision of eternity!
2022-03-28

Hans Andersen Brendekilde

Den evigt omvandrende jøde
sea, tuigeann sé mé
an Giúdach Fáin, a thaisce
tuigimse eisean
        táimid ar fad ar deoraíocht
        is faobhar rásúir é an rod
he understands me
beloved, the Wandering Jew
i understand him
        are we not all in exile
        the road is a razor's edge

2022-03-27

Albin Egger-Lienz

Weihbrunn sprengender Bauer
caitheadh amach iad
umair uisce choisricthe
níl gá leo, a chuid
        thug Mamón a bheannacht dúinn
        is cóir dúinn a bheith sásta
they've been thrown away
look for them in flea markets -
holy water fonts
        beloved, who needs such things . . .
        we have been blessed by Mammon

2022-03-26

Joaquín Sorolla

Niña italiana con flores
don fhíorchreidmheach
nochtann an bláth a anam
is osclaíonn a chroí
        creidim ionatsa, a ghrá
        cumhraíonn tú mo chuid laoithe
to the believer
the flower reveals its soul
opening its heart
        i believe in You, my love
        You have fragranced all my songs

2022-03-25

Tanka de chuid Tsuchiya Bunmei

aka-aka-ni
shimo no utaruru
mizugarashi
tonari no usagi
to Tsuchiya to kuu
go moch ar maidin
bíonn bricfeasta againn beirt
Tsuchiya (mise)
        agus mo chomharsa, coinín,
        cúpla luibh - blas seaca orthu


Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Tsuchiya Bunmei (1890 -1990)

2022-03-23

Edward Burne-Jones

anfa tosta
an grá ’na stoirm shíoraí
an machnamh géar seo
        gar dom, i gcéin í mo shearc
        m’ainmse mar japa aici
this storm of silence
this rage of love eternal
this meditation
        my Love is near and distant
        and Her japa is my name
μπόρα σιωπής
οργή αιώνιας αγάπης
διαλογισμός
        εγγύς μακράν η Αγάπη
        δικό Της τ' όνομά μου

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2022-03-22

Haiku

 


birds fly in and out
of St. Anne's Park ...
in and out of the mind

éanlaith
i bPáirc San Anna
isteach is amach san aigne

2022-03-21

Clarice Beckett

 
Clarice Beckett, Pavlova - Dying Swan, 1929

nach ionann an bás
dúinne, d'ealaí, don fhrancach
sé an rud céanna é
        bíonn deasghnátha againne
        bíodh sochraid ann don eala
is death not the same
for humans for swans and rats
what's the difference
        we have funeral rites, yeah
        let's have funerals for swans

2022-03-20

Rose Barton

Guards Parade, Dublin Castle by Rose Barton, 1894,
Caisleán Bhleá Cliath
agus croílár na Páile
tá an spéir gorm
        lá breá le haghaidh paráide
        sic transit gloria mundi
the heart of the Pale
Dublin Castle, Beloved
and the skies are blue
        a fine day for a parade
        sic transit gloria mundi

2022-03-19

Хлебы на фоне подноса - Пётр Петрович Кончаловский

 
Хлебы на фоне подноса (Aráin agus tráidire)
Пётр Петрович Кончаловский (Pyotr Petrovich Konchalovsky)
arán na beatha
is ea mo chuid laoithe dhuit
ní beo dhom dá gceal
        leathann cumhracht d'ainmse
        ar fud aer na maidine
these songs, Beloved
are the bread of life for me
i starve without them
        the aroma of Your name
        permeates the morning air

2022-03-18

Haiku

 
ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ (Kenojuak Ashevak) First Snowfall

siúil go séimh . . .
tá an chruinne
ag leá
tread softly . . .
our universe
is melting

Féach freisin: HAIKU DIALOGUE – Ekphrasti-ku… Nunavut, Our Land

2022-03-17

Sneachta

Village sous la neige, Paul Gauguin, 1894
chun nach gcífinn thú
lig don sneachta seo titim
titeadh sé go séimh
        chun nach gcloisfinn siolla uait
        is chun nach leagfainn méar ort
let it snow all day
so that You may disappear
snow softly falling
        so that I may not hear You
        snow - that I may not touch You
să ningă pe zi
și nevăzut să devii
să ningă ușor
        și neauzit să fii,
        de neatins- să ningă

Olimpia Iacob a dhein an leagan Rómáinise

2022-03-16

Angelika Hoerle

Angelika Hoerle, Mann mit Auge
cén mhaith í an tsúil
mura bhfeictear anois thú
cén mhaith í an chluas
        mura gcloisim do ghlórsa
        ní aonad mé i d'eagmais
what good is the eye
if it cannot see You now
what good is the ear
        if it cannot hear Your voice
        without You, I fall apart

2022-03-15

Smaoineamh an Lae

 


Tum san fhéin
ní ormsa an locht
mura
dtagann tú aníos arísDive into the 
self, don't blame
me if you don't
resurface

2022-03-14

Hans Baldung

táim faoi dhraíocht dar leo
tá tú feicthe ar scuab acu
ceisteoidh siad mé
        dófar ag an stáca mé
        bhíos cheana i mo luaithreach
they claim i'm bewitched
they have seen You ride a broom
i'm to be questioned
        and later burned at the stake
        i'm no stranger to ashes

2022-03-13

Katsushika Hokusai

 

tá sé feicthe agam
is nead seangán é Fuji
ná géill d'aon duine
        níl aon ní mar fhéachann sé
        is tá leath an domhain faoi cheilt
i have seen Fuji
beloved, a mere anthill
believe nobody
        nothing is quite what it is
        there's much that remains unseen

2022-03-12

Abraham Manievich

Tírdhreach geimhridh: Imeall Cív
ní bhraitear sa chroí
an draíocht atá i ngach crann
tá an croí sioctha
        sa gheimhreadh atá an Úcráin
        geimhreadh fada an anama
the magic of trees
is not mirrored in the heart:
it knows only frost
        Ukraine is in a winter
        the long winter of the soul
δεν βλέπει η καρδιά
των δέντρων τη μαγεία
μόνο παγωνιά
        στην Ουκρανία χειμώνας
        ψυχής μακρύς χειμώνας

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2022-03-11

Оле́кса Харла́мпійович Новакі́вський - Ангел смерті

 
Oleksa Novakivskiy, Aingeal an Bháis, 1923

tá sé gafa inniu
aingeal an bháis in Úcráin
drochbholadh ag teacht uaidh
        bréantas ag teacht ar an ngaoth
        beidh sé thart tamall eile
he's busy today
angel of death in Ukraine
there's a stench off him
        you can smell him a mile off
        he'll be around for a while
σκληρά δουλεύει
ο άγγελος του θανάτου
στην Ουκρανία
        από μακριά βρωμάει
        θα είναι εδώ για καιρό

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2022-03-10

Архи́п Іва́нович Куїнджі - В Крыму

Архи́п Іва́нович Куїнджі (Arkhyp Kuindzhi),
В Крыму, 1905
the trees of the night
commence to dance - where are they?
they know no borders
        their language universal
        whispering leaves . . . that is all
tá crainn ag rince
crainn na hoíche - cá bhfuil siad?
teorainn ní heol dóibh
        teanga uilíoch a dteanga san
        an ghaoth trí na duilleoga
χάσαν τη φωνή;
άφωνοι ανθοπώλες
τα άνθη τους άοσμα
        τι συνέβη στον κόσμο
        και τι στην Ουκρανία;

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2022-03-09

Volodymyr Orlovsky

Sunset, 1896
athbhás na gréine
an ghnáth-arraing chraorag
athrá an ama
        saolaítear míle leanbh
        i bhfuil gach lá san Úcráin
the sun dies again
in a crimson agony
time repeats itself
        a thousand children are born
        in blood each day in Ukraine
πεθαίνει ο ήλιος
σε κόκκινη αγωνία
ο χρόνος ίδιος
        χίλια παιδιά γεννιούνται
        στο αίμα στην Ουκρανία

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2022-03-08

August Natterer

August Natterer
Meine Augen zur Zeit der Erscheinungen
chonac mo shúile
na súile nach bhfaca thú
uch, súile folmha
        na cruinní a bhí iontu
        ilchruinní i d'éagmais-se
i saw my own eyes
the eyes that couldn't see You
ah, those empty eyes
        the universes in them
        multiverses without You

2022-03-07

Jahar Dasgupta

as an bhfolús
ag filleadh ar an bhfolús . . .
nótaí ar an bhfliúit
from emptiness
returning to emptiness . . .
flute notes
frae tuimness
retourin tae tuimness . . .
notes o the pipe

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
虚無からは
虚無へもどりて
笛の音

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2022-03-06

Eugène Jansson

Le Patineur
Eugène Jansson
1902
táim ar oighear tanaí
tá dán de chuid Georg Heym
nár breacadh síos riamh
        á fhoirmiú a bhí sé
        nuair a reoigh an Havel
i am on thin ice
there's a poem by Georg Heym
that he never wrote
        it was forming in his brain
        when the river Havel froze

2022-03-05

Rogier van der Weyden

naomh ivo
cosantóir na mbocht . . .
cathain a bhascfar an caipitleachas?
saint ivo
defender of the poor . . .
when will capitalism be crushed?
聖人イヴォ
貧者の守護者
資本主義が崩壊したら?

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

saint ivo
hainer o the dounhauden . . .
whan'll capitalism be smusht

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald

2022-03-04

Ida Gerhardi

Ida Gerhardi
Tanzbild VIII (Can-Can Tänzerinnen bei Bullier),
Paris 1904
Charles Mazurier
a chuir tús leis an can-can
cleasghleacaí ba ea é
        máistir ar an scaradh mór
        (sórt scarúnaí mise leis)
Charles Mazurier
did he invent the can-can
a mere acrobat
        but a great man for the splits!
        (i'm a splittist too, at heart)

2022-03-03

Maria Felder

Maria Felder,
Schule in Siggen mit Frau Speckle
CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
an ceathairéad thú
an Tríonóid agus tú féin
nó an tú an tAon
        is mise mar an gcéanna
        abair é sin le Hallaj
is God a quartet
the Trinity and Yourself
or are You the One
        are You that One that i am
        tell that to Mansour Hallaj

2022-03-02

Haiku


 bris amach as do shliogán
is eitil
eitil leat!

break out of your shell
and fly
fly away!