2022-12-09

Stair an Chirt

Tá pléascóga tine á gcur san aer ag roinnt páistí ón gcomharsanacht
Cois bhalla ár gcompúin. Mamó
Ag béicíl orthu. Meangadh gáire ar mham
Tá a fhios aici nach dtabharfar aon aird uirthi. D’fhan daideo tráth
Ina shuí déanach cois fuinneoige ar an gcéad urlár
Ag feitheamh leis an meisceoir a dheineadh a mhún
Gach oíche in aghaidh an bhalla chun go ndoirtfeadh sé buicéad maith lán d’uisce
Anuas ar a cheann agus an oíche gheimhridh ag cur seaca.
Ar shlí na fírinne atá sé le fada, ár ndaideo.
Ach níl dearmad déanta ag mamó ar aghaidh bhasctha
An fhir úd a ceanglaíodh de chuaille lasmuigh den teach
As leircín a dhéanamh dá bhean chéile. Agus aghaidh an duine bhoicht á hionsaí ag doirne dhaideo. Mamó
Cois fuinneoige ag smaoineamh di féin: ar phósas-sa brúid?
Ach thar aon ní eile, aghaidh a chéile óig aimsir
Na réabhlóide nuair a thug sí cuairt air sa charcair,
Crochta bun os cionn, nocht, a bhí sé ar feadh dhá lá,
Láib á sá ina bhéal ag an gCigire Beangálach
Agus é á rá de shíor, Beathaigh é le cré, ar son cré atá siad ag troid.

Rohan Chhetri


 

History of Justice

Some kids from the neighbourhood are bursting firecrackers
by the side of our compound wall. Grandmother is
screaming at them. Mother smiles knowing
they won’t listen. Grandfather once stayed up
late in the night at the window of the first floor
waiting for the drunk who pissed on our wall
every night, so he could slosh a good whole bucket
of cold water over his head in the frosty winter night.
He’s been dead since long, our grandfather.
But grandmother hasn’t forgotten the battered face
of the man who was tied to a post outside the house
for having beaten his wife to a pulp. And grandfather
lunging his fists on the poor man’s face. Grandmother
by the window thinking if she had married a monster.
Most of all, the face of her young husband during the time
of the revolution when she went to see him in the lockup,
where he was hung naked upside down for two days,
with mud shoved in his mouth by the Bengali Inspector who
kept saying, Feed him the land, that’s what they are fighting for

Rohan Chhetri

2022-12-08

Faisal Khan

éist!
teanga na frithheartaíochta 
ag iompó ina cloch

listen!
the language of resistance
becoming stone

2022-12-07

Tost/ Silence

 
Jason Symes
i dtost
a chanann sé  . . .
amhrán glinn an anama


in silence
it sings  . . .
silvery song of the soul

2022-12-06

smaointe/ thoughts

 

Jason Symes

smaointe
lig dóibh imeacht  . . .
cén eagla atá ort

thoughts
let them go . . .
what's to fear

2022-12-05

Kalli

Lean Kalli mé ar feadh ocht míle
go dtí an margadh, ionad trádála na mbó:
ainmhithe á ndíol mar dhaoir.
Beithígh gabhair bulláin camaill . . .
 
Dubh álainn agus sé bliana d’aois a bhí Kalli
an aois ab fhearr le bheith i do bhuabhall uisce.
Seasc a bhí sí. Chuir sí in aghaidh na dtarbh faoi mar
go raibh beartaithe aici nach mbeadh sí torrach arís.
 
Thar ár n-acmhainn, bheartaigh m’athair
ar í a dhíol. Thuig Kalli an scéal, measaim
ghéill dom agus mé á treorú
le slabhra cruach, ceann an tslabhra im’ ghlac
 
An ceann eile timpeall a muiníl.
Cúig bliana déag a bhíos. Ní raibh sí neirbhíseach
a thuilleadh tar éis dúinn dul isteach sa mhargadh
agus a n-áit féin ag díoltóirí ann
 
Ar nós na bhfógraí pósta
ar leathanach mór seachtanáin.
Shuigh Kalli agus gan aon mhothú le léamh uirthi
mar aiséiteach a bhí gar do nirbheána.
 
Shuíos sheasas shiúlas timpeall mar lao
ar deineadh faillí air. Níor cheannaigh éinne Kalli.
Lean sí mé an bóthar ocht míle abhaile
is ní raibh ceist ar bith ina súile.
 
Ní raibh a fhios agam an brón nó áthas
a bhí ar m’athair Kalli a fheiscint arís. D’fhéach
sé uirthi, sin an méid, mar dhuine den teaghlach
a chaill an traein.

Ajmer Rode

Kalli

Kalli followed me 8 miles
to the market where cattle were traded
or sold like slaves.
Cows goats bullocks camels . . .

Kalli was black beautiful and six
the prime age for a water buffalo.
She was dry. Repelled bulls as if she had
decided not to get pregnant again.

Hard to afford, my father decided
to sell her. Kalli seemed to understand.
She obeyed as I led her
by the steel chain, one end in my hand

the other around her neck.
I was fifteen. Her nervousness was over
soon after we entered the market
where sellers occupied

their given spaces like matrimonials
on a large weekly page.
Kalli sat with no emotion on her face
like an ascetic close to nirvana.

I sat stood walked around like a
neglected calf. No body bought Kalli.
She followed me 8 miles back home
with no questions in her eyes.

I wasn’t sure if my father was sad
or glad to see Kalli back. He just
looked at her like a family member
who had missed the train.

Ajmer Rode

2022-12-04

fianna/ deer

 

Jason Symesfianna . . .
gan de ghlór ann
ach a mbuille croí

deer  . . .
a heartbeat
the only noise

2022-12-03

Ní Imíonn an tAm

Ní raibh Baje in ann dul síos go dtí na goirt
Anuraidh, bhí bata aige agus leis sin shroiseadh sé an clós
An uair seo níor bhain sé amach ach an póirse
Tar éis trí lá sa leaba, d'imigh Baje uainn.
D'imigh Boju
Ansin thosnaigh bean an tí ag imeacht
D'imigh sí ar dtús ón gclós go dtí an póirse
ag an bpóirse ba bhabhdán í a chosain an grán
a bhí á thriomú sa chlós
D'imigh an solas as a súile,
as a cosa, d'imigh neart na ngéag
agus nuair a bhí a cuid mianta ag imeacht
d'imigh sí féin ansin.
Lá amháin, thosnaigh cailín óg fiáin do mo mhealladh
ach bhíos-sa im' loch séimh, im' linn lena taobh
Bhí an óige ag imeacht uaim
san fhómhar buí, sna goirt
an rís ina chocaí
bhí an grán imithe agus aoileach ab ea é anois
Tá an domhan féin ag imeacht gach aon lá
Tá an t-atmaisféar ag imeacht isteach sa pholl ózóin
Le himeacht na síolóige, is an phlanda
imeacht na mbláthanna is na nduilleog marbh
imeacht na duilleoige is an phéacáin
imeacht na bachlóige is an bhlátha
leis na himeachtaí sin uile
d'imigh an loiteog bheannaithe de dhroim an domhain
Ach níor imigh an t-am
Níl an t-am ann
D'imeodh an t-am dá mbeadh sé ann.

Rajendra Bhandari


Time does not Pass

Baje has become incapable of going down to the fields
Last year, using a stick, he could reach the yard
This time he only made it to the porch
After a three-day confinement, Baje passed away.
Boju passed away
Then mother began to pass away
At first she passed from the yard to the porch
At the porch she became a scarecrow to the grain
drying in the yard
The light passed from her eyes,
from her legs, the strength to stand
even as her desires were passing,
she passed away herself.
One day, a wild young thing flirted with me
But like a calm lake, I pooled by her side
Youth was passing from me
In the yellow autumn, in the fields
the paddy was passing into haystacks
the grain had passed and become manure
The world itself is passing every day
The atmosphere is passing into the ozone hole
With the passing of seedling, and of plant
the passing of flower and dead leaves
the passing of leaf and shoot
the passing of bud and flower
with these passages
the venerable lotus passed from the face of the earth
But time has not passed
Time is just not there
Time would pass, if at all it existed.

Rajendra Bhandari