2017-12-12

Amhrán Criogair

Haiku le Ludmila Balabanova ón mBulgáir


Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
Leagan Gaeilge:  Gabriel Rosenstock

cricket song
a drop of autumn rain
in the cobweb

amhrán criogair –
braon de bháisteach an fhómhair
i nead damháin alla

charker sang
a drap o hairst weet
i the wab
sunset –
the shadows lay down
to rest

fuineadh gréine –
scáileanna ina luí
ag glacadh scíthe

day-set –
the sheddaes ligg doon
tae rist

motes in the sunbeam. Janet 45, Plovdiv, 2007


childhood –
my father teaching me
the constellations

óige –
na réaltbhuíonta á múineadh
ag m'athair dom

bairnheid –
ma faither learnin me
the constellations


poppies
the earth remembers
its heart of fire

cailleacha dearga  . . .
cuimhníonn an domhan
ar a chroí tine

puppies
the yirth minds on
its lowin hert


open window
a tear is about to jump
from the top floor

fuinneog ar leathadh  . . .
deoir ar tí léim
ón urlár uachtarach

apen winnock . . .
a tear's aboot
tae lowp frae the tap flair

sounds of war
my son playing
a computer game

glórtha cogaidh  . . .
cluiche ríomhaireachta á imirt
ag mo mhac

soonds o weir . . .
ma laddie daffin
it a computer gemme


sunflower field
the sun rooted
in the sky

gort lusanna gréine –
an ghrian fréamhaithe
sa spéir

sinflooer perk –
the sin ruitit
i the lift

the air between us
trembling . . .
dinner by candlelight

an t-aer eadrainn
ar crith . . .
dinnéar faoi sholas coinnle

the err atween us
trummlin...
denner bi caunlelicht

we share the moon –
the light part for you
the dark for me

an ghealach á roinnt againn  . . .
an chuid gheal duitse
an chuid dorcha domsa

we skair the muin . . .
the licht fir yersel
the derk fir me

distant night sounds...
is that cricket singing
from the moon?

fuaimeanna oíche i gcéin . . .
an ón ngealach é giolc
an chriogair?

far awa nicht soonds...
is yon charker chirmin
frae the muin?     

summer night
in the waterless river
ghosts of fish

oíche shamhraidh  . . .
abhainn gan uisce
taibhsí éisc

simmer nicht
i the drouthy wattercoorse
ghaists o fush


Viennese waltz –
a snowstorm
in a silver birch wood

válsa Víneach –
stoirm shneachta
i gcoill na mbeitheanna geala

Viennese waltz –
a yowdendrift
in a birkenshaw


beyond the equator –
there are other stars
in the sky

lastall den mheánchiorcal –
réaltaí eile
sa spéir

ayont the equator –
thare'r ither sterns
i the lift

evening wind...
scent of grass
from the other bank of the river

gaoth an tráthnóna . . . .
boladh an fhéir
ó bhruach eile na habhann

eenin souch...
fume o girss
frae the ither brae

hanging on the thin
threads of rain –
a church on the hill

ar crochadh
de shnáitheanna tanaí báistí –
séipéal ar chnoc

hingin on the slinky
threids o weet –
a kirk on the brae


Dewdrops on the Weeds. Small Station Press, Sofia


an apple      millennia after Adam and Eve
úll    na mílte bliain i ndiaidh Ádhamh agus Éabha
an aipple  millennia efter Adam'n Eve

forgiveness:
the tree by the window
again in bloom

maithiúnas:
crann cois fuinneoige
faoi bhláth arís

forgieness:
the tree bi the winnock
bleemin agane


his words…
unexpected light
under a moth's wings

na focail uaidh . . .
solas gan choinne
faoi sciatháin leamhain

his wurds...
unexpectit licht
unner a moch's weengs

are we as different
as we think –
sunflower field

'bhfuilimid chomh difriúil
agus is dóigh linn –
gort lusanna gréine

are we as unalike
as we mak oot –
sinflooer perk

on the plane      sharing the same wings
ar bord eitleáin  na sciatháin chéanna á roinnt againn
on the plane  skairin the samen weengs

morning chill
on the deserted beach a heart
made of stones

fuacht maidine . . .
ar thrá thréigthe
croí a cruthaíodh le clocha

snell mornin...
on the tuim strand a hert
wrocht o stanes

swift kiss
at the bus stop –
day moon

póg sciobtha
ag stad an bhus –
gealach lae

a swith pree
it the bus-stop –
day muin


after parting…
a bird's flight
over bitter water

tar éis scarúna  . . .
eitilt éin
os cionn uisce ghoirt

efter pairtin...
a burd's flicht
ower wersh watter


dry leaves
drifted over pine needles:
their meeting

duilleoga feoite
ar fán os cionn spíonlaigh:
a dteacht le chéile

drouthy leaves
driftin ower preenacks:
thair trystin


my star
light-years away…
fireflies

mo réaltsa
na solasbhlianta i gcéin  . . .
lampróga

ma stern
licht-years awa . . .
fireflees

hospice…
do sunset shadows get
beyond twilight

ospís …
an dtéann scáileanna luí na gréine
lastall den chlapsholas

hoaspice . . .
dae dayset sheddaes git
ayont gloamin


family album…
lights of a passing train
in the night

albam teaghlaigh  . . .
soilse traenach ag dul thar bráid
istoíche

photy album . . .
lichts o a bygaun train
i the nicht

old graveyard
tall cypresses
pierce the heavens

sean-reilig . . .
na flaithis tollta
ag na cufróga arda

auld kirkyaird . . .
heich cypresses
prog the heivenssleepless night      dewdrops on the weeds

gan suan gan srann  braonta drúchta ar na fiailí

waukrife nicht  deowdraps on the growthe