2019-01-28

Mutsuo Takano

Gort agus Crann Lom le Vincent van Gogh

裸木となる太陽と話すため  高野ムツオ


hadakagi to naru taiyô to hanasu tame


iompaím
im' chrann lom
chun labhairt leis an ngrian

Mutsuo Takano