2017-06-26

THE EMIGRANT/ AN DEORAÍ

Nach minic, is mé cortha ag an ór nach raibh im’ lámh,
Gur éalaigh osna uaim, a Mháithrín ó
Ag taibhreamh dom faoi luí na gréine ar an trá
Nó sna goirt ríse is an ghaoth ag séideadh fadó!
Nach minic is an dóchas ionam ag éag
Gur chuas i bhfolach id’ bhrollachsa glas-aoibhinn án –
Ba thú an tearmann caol thug scíth dom ghéag’
Is mé ag teitheadh ón domhan ’bhí sioctha ina lár!

Tá séipéilín ina sheasamh ar chnocán liath:
Is ann a baisteadh mise im’ bhunóc
Is ann a luíonn mo mháthair, leis, le Dia
Is ghuífinn ann is d’éireoinn as an tóir.
A thír na sean! Lig don aos óg
Bheith bródúil as an bhfód seo i mo dhiaidh.
 

Armando Menezes (Goa)

The Emigrant
(1933)

How often, wearied with ungotten gold,
Have I, O Mother, dreamed and, dreaming, sighed
For the pure gold of thy sunsets and the tide
Of golden ricefields when the wind is bold!
How often, when sick hope has lost its hold,
Have I in thy green bosom yearned to hide—
Thou narrow haven from a world so wide,
Thou cosy shelter from a world so cold!

Upon a low gray hill there stands a church:
They say it was there that they christened me.
There, too, my mother sleeps; there I alone
Would pray — pray and forget this fruitless search.
Land of my fathers! May’st thou also be
The land my children shall be proud to own.

Armando Menezes (Goa)

2017-06-25

Teacht le Chéile

Bhí nós aisteach ag m’uncail daoine a thabhairt le chéile.
Thógfadh sé cúigear is fiche mura miste leat ar turas.

Abair: Aintín Perpetual a raibh a hucht gearrtha,
d’ardaíodh sí a t-léine i gcónaí chun an scéal a insint dúinn,
Avo a sheasadh agus a dhéanadh a mhún ar nós sioráif,
Milton, col ceathar, ag cur síos ar threabhsar daoine is brístíní,
Uncail Kaitaan a scar óna bhean sular chaill sé a radharc
agus cathrú air ar bhreathnú siar dó,

nó Aintín Bertha a raibh an oiread sin grá aici dá fear
go mba bhreá leo cithfholcthaí picnice dá gcolainn liobarnach tar éis 40 bliain
(an lánúin a fholcann le chéile...),

Aintín Nysa a staon ó bhia le bheith seang is a d’éirigh feosaí
mar nach ionann a bheith aon kg níos éadroime agus a bheith níos óige,
agus Aintín Alice a bhí colscartha nuair a bhain teir lena leithéid.

Uncail Wilfred a raibh nath cainte aige do gach ócáid
sa Choncáinis liriciúil
rud a d’imeallódh a chuid naimhde
faoi mar a imeallaíodh eisean toisc é a bheith beo bocht.

M’athairse ag cúlú leis i gcónaí ó rothaíocht
na bpáistí,
agus ó chiorcal na beatha is rothaí móra an tsaoil.

Bheadh cúpla uncail spártha suite i gcónaí ar chathaoireacha plaisteacha
leis na tiománaithe is na garraíodóirí
agus buidéil alcóil á n-oscailt go sollúnta acu.

Bheadh piollaí torthúlachta ag Aintín Cassandra
clocha míle páistí eile aici á gcomhaireamh
gaois loiteoige na dea-thuismitheoireachta á cleachtadh aici.

Aintín Matilda ar fithis le curaí, sorpotel,
is gríscíní a friochadh i seimilín is ola shaor lus na gréine.
Fuair daoine an-bhlas ar a cuid ofrálacha dea-mhéine
ach níor thugadar riamh cuireadh chun cóisire di.

Agus maidir leis na searbhóntaí!
Cothrom na féinne le plátaí dinnéir
a gcloigeann lan de mhíolta,
bríste gairid orthu, cíochbheart lasmuigh den t-léine.
Toitíní garbha á gcaitheamh acu, ag crochadh thart
ar chol ceathracha na gceathrún griandaite cruicéid,
ag scigireacht ar chol ceathrair Milton gur ainteagmhaíodh leo
is cuireadh abhaile iad.

M’aintín – bean m’uncail – bheadh spéis aici
i ngach anraith agus an t-oideas,
ba chuma cén tigh nó óstán ina rabhamar.

Ní éalódh aon ní uaithi
fiu agus nóibhéine laethúil ar siúl, clog an aingil nó an paidrín:
an ceangal idir Martha agus Rosie, aon chineál amháin iad,
an obair fhíolagráin ar bhráisléid óir Avo,
an tuarastal a thuill Uncail Jimmy,
na marcanna a thug Edith abhaile.
Ghiorraíodh m’uncail an bóthar
le jócanna luchanna eaglaise ar thraenacha go Goa
agus sos againn ag Miraj.
Chliceáladh sé pictiúir d’Eas Dudhsagar
leis an panache céanna sin
a mbuaileadh Uncail Fred agus Tony an cac as a a gcéile mná
agus d’fhuaigh Aintí Emma an taobh amuigh
de phóca a céile siúd
ionas nach dtabharfadh sé iasacht d’éinne níos mó.

Aon uair a mbíodh Edith ar bharr an ranga
bhí sé ina raic eadrainn – na páistí eile.
Nuair a fuair sí jab agus tuarastal ard,
bhí m’aintín ag lorg náideanna i ngach éinne
ar nós comhábhar in anraith.

Marcanna arda ná airgead ní raibh againne.
Íochtaráin ab ea sinn, pátrúin na bochtaineachta.

Níor linne riamh an lá
lascadh ár n-aintín sinn lena stánadh gormshúileach
i seomra lán de chomhluadar.

Rochelle Potkar (Goa)

Gathering

My uncle had a strange habit of gathering people.
Not less than 25 he would take on an outing.

Like: Aunty Perpetual with her breast cut
who would lift her t-shirt every time to show us her story,
Avo who would stand and take a piss like a giraffe,
Cousin Milton who would talk about everyone’s pants and panties,
Uncle Kaitaan who divorced his wife just before he turned blind
and regretted it in hindsight,

or Aunt Bertha who loved her husband so much
they still bathed under picnic showers and sagging flesh of 40 years
(a couple that bathes together…),

Aunt Nysa who starved to look thin and ended up haggard
because one kg less is not a year younger,
and Aunt Alice who was divorced when that was still a stigma.

Uncle Wilfred had one phrase for every occasion
in lyrical Konkani
aimed to marginalize his opponents
who had marginalized him because of his poverty.

My father would step further and further away
from the kids cycling,
as he would from the circle of life and everyone’s life cycles.

A few spare uncles would always sit on plastic chairs
with the chauffeurs and gardeners
inaugurating alcohol bottles.

Aunt Cassandra would be on a fertility pill
counting milestones of other’s children and
practising her lotus-like parenting wisdom.

Matilda aunt orbited around with curries, sorpotel,
and cutlets fried in rava and cheap sunflower oil.
People relished her friendship-offerings
but never invited her for their parties.

And the servants!
Equal of equals on the dinner plates
with their heads full of lice,
they wore shorts, and their bras outside their t-shirts.
They smoked beedis, hovered around the male cousins
with bronzed cricket thighs,
and giggled at cousin Milton until they were molested,
and shunted home.

My aunty – Uncle’s wife - would be interested
in every soup and its recipe,
never mind which house or hotel we were in.

Nothing escaped her sight
even in daily novenas, angelus, or rosaries:
the peas-in-the pulav bond between Martha and Rosie,
the filigreed work on Avo’s gold bangles,
the salary Jimmy uncle earned,
the marks Edith brought home.

My uncle would cut long journeys short
with church mouse jokes on trains to Goa
with break journeys at Miraj.
He would click pictures of Dudh-sagar
with as much panache
as Uncles Fred and Tony beat up their wives
and Aunty Emma stitched her husband’s pocket
from the opening outside
so he wouldn’t lend any more money.

Every time Edith topped her class
there would be mayhem for all of us - the other children.
When she got a job with a heavy pay packet,
my aunt searched for zeros in every person,
like ingredients in a soup.

We had neither high marks nor the money.
We were the pariahs, patrons of penury.

The day never belonged to us
as our aunt whipped us with her blue-eyed gaze
in this room full of people.

Rochelle Potkar (Goa)

2017-06-24

Haiku

a bhfuil fágtha
den oíche
dhá phréachán ar ghéag

all that's left
of the night
two crows on a branch

केवल यही बचा है
इस रात का
दो कौए एक टहनी पर


i m'aonar anocht
leis na torbáin
leis an gcruinne

alone tonight
with tadpoles
with the universe

अकेला हूँ आज रात
बैंगचीयों के साथ
ब्रह्मांड के साथ

caoirigh sléibhe
faoin gceo
ag cogaint na cruinne

mountain sheep
in mist
chewing the universe

पहाड़ी भेड़ें
धुंध में
विश्व को चबा रहीं

grian íseal
scáileanna ar a dteitheadh
thar pháirceanna catha

low sun
shadows fleeing
across battlefields

सूर्य नीचे हुआ
परछाइयाँ भागीं
रणक्षेत्रों के पार

Hiondúis/ Hindi: Angelee Deodhar


2017-06-23

Cead


Ar oileán Divar
uisce báistí
sa phúitse plaisteach
os cionn an ghlais
a dhúnann an t-áitreabh go daingean

cloigne fiosracha
na mbrobh féir
tríd an ngeata miotail

dhá bhumbóg
ina gcuar tríd an gclós cúirte
agus buíon seangán
ar fud scoilteanna an chabhsa
is a mhósáic breac le caonach

tarraingíonn damhán alla dearg
téada an phúca
ón ngeata miotail
go dtí tor monsúin

féileacán liathghorm
a sciatháin á n-oscailt is a ndúnadh aige
ar imeall an chláir

a gheallann
go mbeidh droch-chríoch
ar éinne a thagann isteach
gan chead

Salil Chaturvedi


2017-06-22

Do M’Athair Céad Bliain i ndiaidh a Bhreithe (1966)

Agus m’athairse ag saothrú an bháis, an glothar le clos
Agus mo dhá lámh timpeall air,
An chuid eile go léir ar a nglúine, ag osnaíl ghoil
Paidreacha na marbh acu á rá go creathánach –
‘Ar do ghlúine!’ ar sé faoi mar go raibh a anam ag brath air.
Is nuair a thiteas-sa ar mo ghlúine laga,
Tháinig séimhe iontach ar a ghnúis shuaite,
Na roic ag samhrú go bláth na hóige,
Le heite ghléineach do chuimil an bás leis.

A Athair, b’eol duit gur shléacht m’anamsa
Roimh gach ní, á n-adhradh le grá:
Bhraitheas ó m’óige i leith an Diagacht
Sa duine agus sa dúlra, bíodh is nárbh eol dom É Féin,
Agus leanas le hardlúcháir nó faoi shíocháin
An uile ní sofheicthe is dofheicthe a bhog.
Bhí an svae sin ar m’anam chomh tréan sin
Go mba pheaca im’ shúilese é gach gotha
Ar nós cuma liom is gach réchúis thámh.
Bhí an rud a bhí Fíor chomh fíor sin gur múchadh
Gach deasghnáth, gach nós, siombail is cleachtas
A raibh cuisle gheal na Fírinne sin in easnamh orthu.

Thuigeas-sa leis le blianta fada
Go raibh Cumhacht éigin a leath a fallaing orm,
Máthartha is athartha, grámhar nó cruaidh,
Ag oibriú ionam, maitrís na smaointe go léir,
Gach maitheas is gach áilleacht ag doirteadh trí m’aigne.
Is minic mé ag stánadh ar rud éigin a scríobhas
Ag déanamh iontais cad as a dtáinig sé; is thuigeas gan mhoill
Go mba leor mar bhuíochas an tsíocháin gan choinne.

Níor fhoghlaimíos-sa conas glúin na colainne a fheacadh –
Ró-umhal chun an umhlaíocht a chur ar paráid,
Nó eagla orm an ní neamhdhiaga a adhradh –
Ach im’ chroí istigh mé féin á ísliú agam
Roimh an bhFírinne ghlórmhar, thar aon uair eile
Im’ sheasamh suas caol díreach dom, dána, ceannairceach.

Mar sin ní raibh rath orm, sa chiall atá ag an saol
Don rath, ach go domhain istigh i m’anam
Tá tobar ríméid nach raghaidh i ndísc go deo,
Is an tsíocháin do mo ghríosú i gcogar, gan de neart ionam
Ach an neart sin a thagann as aigne mhacánta:
Níl slí anseo don rath ná don mhírath;
Leanann an saol ar aghaidh i nDia, agus sé Dia is fearr a thuigeann,
D’fhéadfadh duine i mbun urnaí a bheith baoth.

Mar sin más fiáin a bhí mo shaolsa
Ar mo ghlúine a bhíos de shíor roimh an gCumhacht sin
Atá timpeall orainn, ionainn agus trínn,
Is léir dúinn an lúcháir agus an tsíth a bhaineann léi
Nuair a chromtar os a comhair go domhain inár gcroí.
Tá a fhios agat le tríocha bliain é: táimse á rá anois.

Armando MenezesTo My Father,
On The Centenary of His Birth
(1966)


My father when he died, already when the rattle
Had set in and I held him in my arms,
While all the rest were kneeling and with sobs
The office for the dead was shivered, cried―
As if his soul were staked upon it―‘Kneel!’
And when I fell on trembling guilty knees,
A great peace came upon his troubled face,
Its furrows summered to the bloom of youth,
And death had brushed him with a luminous wing.

Father, you knew not that my soul had knelt
In worship and in love before all things:

From childhood have I felt Divinity
In man and nature, though I knew it not,
And followed with ecstatic peace or joy
Each seen or unseen motion of all things.
So strong has been this empire o’er my soul,
That every gesture of indifference,
Or dull complacence was to me a sin.
The Real was so real, that it drowned
All rites, conventions, symbols, practices
That lacked the bright pulsation of this Truth.

And I have also known, for long, long years,
A feeling of some Power that wrapped me round,
Maternal and paternal, fond or hard,
That worked through me, was matrix of all thoughts
Of good or beauty pouring through my mind.
Oft have I stared at something that I wrote
And wondered whence it came; but soon have guessed,
Until a sudden peace was thanks enough.


I have not learnt to bend the body’s knee―
Too humble to parade humility,
Or fearful to adore the undivine―
But ever in my heart abased myself
Before the glorious Truth, most when I seemed
To stand upright in rebel insolence.

Therefore I have not thrived, as the world knows
Of thriving, but within my deepest soul
There is a well of unexhausted joy,
And peace that whispers courage, with no strength
But what must issue from a sincere mind:
No room is here for failure or success;
For life in God goes on, and God knows best
A man can be most foolish when he prays.

Therefore my life, however wild, has been
Perpetual genuflection to that Power
That works around, within us and through us,
And gives us joy and peace as we have learnt
To bow before It in our inmost heart.
You have known it thirty years: I say it now.

2017-06-21

Óráit : Óid I. 11 [Horace]

Óid 1.11

A Leucóin, ní ceadmhach d'éinne a chinniúint a léamh,
tusa ná mise: ná fiafraigh, ná téigh sa tóir ar fhreagraí
i nduilleoga tae ná pailme. Bí foighneach lena dtagann.
D'fhéadfadh gurb é seo an geimhreadh deireanach againn, nó tuilleadh
ag teacht is Muir na Toscáine á radadh acu ar na carraigeacha seo:
déan a bhfuil le déanamh agat, bí gaoismhear, gearr na fíniúnacha
is déan dearmad ar dhóchas. Tá an t-am ar eite agus sinne ag caint.
Beir ar an am i láthair, ní bhaineann an todhchaí le haon neach beo.


Tu ne quaesieris - scire nefas - quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius quicquid erit pati,
seu pluris hiemes, seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum. Sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

Ode I. 11

Leucon, no one’s allowed to know his fate,
Not you, not me: don’t ask, don’t hunt for answers
In tea leaves or palms. Be patient with whatever comes.
This could be our last winter, it could be many
More, pounding the Tuscan Sea on these rocks:
Do what you must, be wise, cut your vines
And forget about hope. Time goes running, even
As we talk. Take the present, the future’s no one’s affair.

~ Horace ~
(The Essential Horace, edited and translated by Burton Raffel)


Muire na mBard: seoladh leabhair


2017-06-20

Laistigh is Lasmuigh

Leanfaidh buille do chroí,
leanfaidh buille mo chroíse
i gcéin.
Tiocfaidh is imeoidh an sonas
i gcéin.
Leanfaidh réaltaí dá ndrithle
i gcéin
Beidh gach aon ní mar a bhí
i gcéin.
Ach braistint seo do ghrása,
an tséis seo
fanfaidh im' chroíse
fiáin, gar dom, i láthair.


Meeraji

2017-06-19

Dhá haiku le Issa ón mbliain 1813

báisteach fhómhair -
cuirim an ruaig
ar dhreancaidí drogallacha


.秋の雨いやがる蚤をとばせけり

aki no ame iyagaru nomi wo tobase keri


dreancaidí díbeartha
tá siad ar ais  . . .
báisteach fhómhair

hanasetaru nomi no mata kuru aki no ame

2017-06-17

Is Leor Sin


Ithir do na cosa
Tua don lámh
Bláth do na súile
Éan do na cluasa
Muisiriún don tsrón
Meangadh don bhéal
Amhráin do na scamhóga
Allas don chraiceann
Gaoth don aigne

~ Nanao Sakaki ~


(What Book?!, in eagar ag Gary Gach agus Peter Coyote)

2017-06-16

Tráthnóna Samhraidh

Sa gharrán bambúnna láimh linn
      giolc tobann éan

An cat dubh ramhar sin
a chonaic mé go minic ar an uchtbhalla
a eireaball in airde
b'fhéidir go bhfuil sé ag dul thar an draein.


Vijay Deo Narayan Sahi

2017-06-15

Barraí

Más cás
atá uait, a stór
ní gá duit taisteal
i bhfad.
Más mian leat a bheith teanntaithe,
teanntaithe a bheidh tú.
Má lorgaíonn tú coilm
beidh tú lán de choilm.
An solas féin
d'fhéadfadh sé a bheith i gcás.
Seacht mbarra atá
 ag cás an tsolais.

 Keki Daruwalla

BARS

If you want
a cage, my dear
you do not have
to travel far.
If you want to feel
hemmed in, you’ll be hemmed in.
Look for scars
you’ll be full of scars.
Even light can turn
into a cage.
The cage of light
has seven bars.

Keki Daruwalla

2017-06-14

Neamhaird Sheasta

Deineadh neamhaird sheasta díom i dteaghlach de dheichniúr.
D'fhiafraíos de mo mháthair, 'An mac liom thú dáiríre?'
Stop sí ó bheith ag meilt spíosraí,
'Ní tú, cheannaíos ó bhacach thú
Ar bhuiséal ríse.'
Mo dheirfiúracha ag scigireacht laistiar díom.

Scrúdaíos aghaidheanna, dheineas spiaireacht ar bhacaigh,
Suas síos an clós cúil liom is mé ag smaoineamh
ar bhotháin i bhfad uainn, cinnte gur i gceann acu a bhí mo mháthair
chun mac eile léi a thrádáil
ar iasc - lena chur leis an mbuiséal sin.


G.S. Sharat Chandra


2017-06-13

Lang Ching-shan

Lang Ching-shan
na téir chun na giúise
lig don ghiúis teacht…
lig di teacht chugatsa
go not to the pine
let the pine come…
let it come to you
μην πας στο πεύκο
άσε το πεύκο νά 'ρθει...
νά 'ρθει σ' εσένα

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2017-06-12

Smaoineamh an Lae

Murach go bhfuil Dia ag cuidiú leis an nGaeilge, ba deacair di dul ar a haghaidh tá oiread seachmaill ar dhaoine 'na taobh.

An tAthair Peadar

2017-06-11

Sergio Larraín

Sergio Larraín
naoimh
is peacaigh...
sráidbhaile Corleone
saints
and sinners...
the village of Corleone
oι άγιοι και
οι αμαρτωλοί...
χωριό του Κορλεόνε

Leagan Gréigíse: Sarah Thilykou

2017-06-10

Bleá Cliath

Bleá Cliath
bleá cliath sa ré dhorcha…
spuaiceanna amháin
ag breathnú in airde
dublin in the dark ages…
only the spires
looked up

2017-06-09

An Búda

Babhtaí Breitheanna Go Leor

Babhtaí breitheanna go leor is mé ar fán
gan chúiteamh,
gan scíth,
sa tóir ar an tógálaí tí.
Is pianmhar í an bhreith
arís is arís eile.

A thógálaí tí, tá tú feicthe agam!
Teach ní thógfaidh tú go deo arís!
Tá na fraitheacha uile briste,
an maide mullaigh scriosta,
imithe go dtí an Neamhfhoirmithe,
tá deireadh sainte sroiste ag an aigne.

2017-06-08

D'aistritheoirí/ For translators

Gabhaimid buíochas leat

A Dhia
tá tú á aistriú againn,
foilsítear gach soicind thú
i ngach teanga ar domhan
láithreach bonn, ar fud an bhaill
i litríocht neamhfhoilsithe gach máthar

A Dhia,
níl an script ar eolas againn
i mbarróg ónár lámha
i bhfilleadh teann ár ngualainne
i gclais chliabhánach ár gceathrúna
i gcíocha lán de bhainne
agus roimhe sin, an fheoil sa bhroinn
beidh tú á aistriú againn
dílis i gcónaí don bhunbhriathar
tógtha le d'idéil go deo

A Dhia
ná déan báirseacha santacha dínn
bímis airdeallach i gcónaí i dtreo is
nach náireofaí an tagairt
ná héilímis cúiteamh ar an aistriúchán seo
ag do fhlaithiúlachtsa na cearta go léir

A Dhia
gabhaimid buíochas leat
as ucht sinne amháin a roghnú
mar aistritheoirí!

Lalita Siddabasavaiah

2017-06-07

Mo bhonn ocht n-anna

Chailleas
mo bhonn ocht n-anna.
Nuair a lorgaím é
tagaim ar rúipí airgid.
Ní liomsa an rúipí
ach tá mo chloigeann teasctha
greanta air.
Caithfidh go bhfuil an chuid eile díom
sa bhonn ocht n-anna sin,
agus sin an fáth mé a bheith
go géar á lorg.
Conas go mbeadh a fhios agamsa
go mbeinn chomh neamhiomlán sin
is mé sa tóir mar seo
ar airgead?

Vinod Kumar Shukla


2017-06-06

D’imigh an Óige

Tá m’ucht creimthe
ag cíocha na mban ag cuimilt ina aghaidh.
Mo chraiceann cruaite
ag na coilm ghrá a d’fhág a n-ingne ann.
D’imigh an óige, chuaigh amú
faoi bhrú an phaisin.
Tá mo chuid gruaige ag titim amach,
táim bréan den rud ar fad.
Nílim in ann dul ar aghaidh i nguairneán an tsaoil seo,
A Dhia Kalahasti, fág mé gan
                                                  dúil.

Dhurjati


Youth has Gone

My chest has been worn away
by the breasts of women rubbing against it.
My skin has been roughened
with love scars from their nails.
Lost in the straining of passion, youth
has gone.
My hair has started falling out,
I’m sick of it all.
I can’t go on in this circling world,
God of Kalahasti, make me
                                        desireless.


Dhurjati
(16th century)
(Trans. Hank Heifetz & V. Narayana Rao, For the Lord of the Animals: Poems from the Telegu, Berkeley, University of California Press, 1987)

2017-06-05

August Sander: Der junge General

August Sander
leánn ár gcroí
a Kaiser dhil!
. . . do bhreithlá
how our hearts melt
dear Kaiser!
. . . your birthday

2017-06-04

Wax before an unspent fire

He grabbed me
       lest I go astray.

Wax before an unspent fire,
       mind melted,
       body trembled.

I bowed, I wept,
       danced. And cried aloud,
       I sang. And I praised him.

Unyielding, as they say,
       as an elephant’s jaw
       or a woman’s grasp,
       was love’s unrelenting
       seizure.

Love pierced me
       like a nail
              driven into a green tree.

Overflowing, I tossed
       like a sea,

heart growing tender,
body shivering,

while the world called me Demon!
and laughed at me,

I left shame behind,

took as an ornament
       the mockery of local folk.
Unswerving, I lost my cleverness
       in the bewilderment of ecstasy.
 

Manikkavacakar (9th century)
Trans. A.K. Ramanujan

 

Céir Os Comhair Gríosaí

Rug sé orm
       ar eagla go raghainn amú.

Im’ chéir os comhair gríosaí,
       leáigh an aigne,
       colainn ar crith.

D’umhlaíos, ghoileas,
       dhamhsaíos, bhéiceas os ard,
       chanas, agus mholas é.

Chomh neamhghéilliúil, mar a deir siad
       le giall eilifinte
       nó greim docht mná
       a bhí síorghabháil
       an ghrá.

Tholl an grá mé
       mar thairne
       a thiomáinfí i gcrann glas.

Mé ag cur thar maoil, ag luascadh
       Ar nós farraige.

an croí ag éirí tláith,
an cholainn ar crith,

agus Deamhan a tugadh orm!
gach éinne ag gáirí fúm,

D’fhágas an náire im’ dhiaidh,

Ghlacas magadh mhuintir na háite
Mar ornáid.
Diongbháilte, chailleas an chlisteacht
       faoi iontas na heacstaise.

 Manikkavacakar

2017-06-03

David Seymour

David Seymour
i ndufair
Napoli...
féileacáin ar strae
in the jungle
of Naples...
lost butterflies
μέσα στη ζούγκλα
της Νεάπολης....
χαμένες πεταλούδες

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2017-06-02

Teacht Aniar: Cruinniú Poiblí 17 Meitheamh 2017

Cá bhfuil ár dTriall?


I bhfianaise torthaí an Daonáirimh inar léiríodh titim tubaisteach ar líon na gcainteoirí Gaeilge laethúla sa nGaeltacht agus go deimhin lasmuigh dí  tá cruinniú poiblí á eagrú ag TEACHT ANIAR chun machnaimh neamh-achrannach, fuarchúiseach agus straitéiseach a dhéanamh ar staid reatha na Gaeilge agus cur chuige lucht na Gaeilge ina leith, féachaint an féidir linn moltaí nua fiúntacha a chur le chéile ag an gcruinniú fhéin nó ina dhiaidh.

Ag caint ag an gcruinniú beidh Conchúr Ó Giollagáin, Julien de Spáinn, Aoife Ní Shéaghdha, Breandán Mac Cormaic, Ben Ó Ceallaigh, Muireann Ní Mhóráin,agus Seán Tadhg Ó Gairbhí agus beidh plé oscailte ina dhiaidh na gcainteanna.    IONAD; ÓSTÁN BUSWELLS, SRÁID MOLESWORTH, BAILE ÁTHA CLIATH 2 idir 10.00 r.n. am agus 13.30, Dé Sathairn an 17 Meitheamh 2017.Breandán Mac Cormaic

Cathaoirleach Teacht Aniar

Teachtaniar.eu

Portráid


Ná hiompaigh uaim
A uisce
Fan i raon mo shúl
Ná bí ag plobaireacht ná sceith
Bí i do thost go hiomlán
Ciúin go hiomlán

Lig dom dul isteach go domhain ionat
Lig dom do ghuth a chlos ar a laghad
Lig dom tú a bhrath le mo lámha truamhéalacha
Lig dom' theanga do chosa a lí
Lig dom gach atá faoi cheilt i do chroí
A bhrath

A uisce
Athair máthair tiarna
Fan tamall
Is mian liom do phortráid a phéinteáil

Dinkar Manwar

Portrait

Don't turn away from me
Water
Stay within my sight
Don't babble or gush
Be utterly silent
Be utterly still

Let me enter deep into you
Let me at last hear your voice
Let me feel you with my desperate hands
Let my tongue lick your feet
Let me get a sense
Of what all you have been hiding in your heart

Water
My father my mother my lord
Wait for me for a while
I want to paint
Your portrait.

Dinkar Manwar

Translated from the Marathi by Sachin Ketkar

2017-05-30

Haiku le Issa ón mbliain 1792

gaoth oíche  . . .
solas coinnle
i reodóga na scríne


.夕風や社の氷柱灯のうつる

yûkaze ya yashiro no tsurara hi no utsuru

2017-05-29

Ara Güler

Ara Güler
díoscán
sula bhfeictear í . . .
cairt an díoltóra sráide
it's creak
before it's seen . . .
street vendor's cart

2017-05-28

Corr Mhóna

I lom an gheimhridh
is an solas ag gabháil as
go luath, amanta,

cuireann corr mhóna
spréach thine sa tráthnóna
lena scréach lasánta.

Cathal Ó Searcaigh


Grey Heron


In the dead of winter
light is early
leaving the sky

sometimes a grey heron
puts a spark in the gloaming
with an impassioned cry

Trans. Gabriel Rosenstock

Γέρος ερωδιός


Στην καρδιά του χειμώνα
το φως νωρίς
αφήνει τον ουρανό

κάποτε ένας γέρος ερωδιός
δίνει μια σπίθα στη δύση
μαζί με μια παθιασμένη κραυγή

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou


2017-05-27

Tá ina Lá

Tá sé cheana ina lá!
Tá rud éigin nua im’ chroíse,
       Muvva Gopala.

Ar labhramar fiú ar feadh píosa
chun pian ár scarúna go dtí anois a mhaolú?
Glaonnn tú orm is tú lán de dhúil, ‘A bhean, tar chugam,’
agus le linn do bhéal a bheith ar mo bhéalsa,

              tá sé cheana ina lá!

Gafa i ngreim Dhia an Ghrá,
i bhfeirg leis, faighimid faoiseamh ag ól
béal le béal.

Deir tú, ‘A chailín, tá do cholainn chomh tláith le duilleog,’
agus sula n-éalaím ód’ bharróg dhocht

              tá sé cheana ina lá!

Ag éisteacht le gach cnead uaim is do mhéara orm thall is abhus
déanann an peata pearóide aithris orm, agus Ó an gáire a dheinimid sa leaba!

Deir tú, ‘Chugam aniar thú, a chailín,’
Agus tú ag suirí liom mar neach fiáin, Muvva Gopala,
Agus mé ar tí dul in airde ort,

              tá sé cheana ina lá!

 Ksetrayya


Morning Already

How soon it’s morning already!
There’s something new in my heart
       Muvva Gopala.

Have we talked a little while
to undo the pain of our separation till now?
You call me in your passion, ‘Woman, come to me,’
and while your mouth is still on mine,

              it’s morning already!

Caught in the grip of the Love God,
angry with him, we find release drinking
at each other’s lips.

You say, ‘My girl, your body is tender as a leaf,’
and before you can loosen your tight embrace,

              it’s morning already!

Listening to my moans as you touch certain spots,
the pet parrot mimics me, and O how we laugh in bed!

You say, ‘Come close, my girl,’
and make love to me like a wild man, Muvva Gopala,
and as I get ready to move on top,

              it’s morning already
             

Ksetrayya (17th.century)     


(When God is a Customer: Telugu Courtesan Songs by Ksetrayya and Others, Trans. A.K. Ramanujan, V. Narayana Rao & David Shulman, Univ. of California Press, Berkeley, 1994)

2017-05-26

Bailéid na Foraoise

Tar éis gach drochstoirme
tuirlingíonn tost ar an gcnoc go léir.
Mearbhall ar an éanlaith bhuartha!
An cóir dóibh filleadh ar an nead scriosta
nó dul sa tóir ar bhia?
Maidin bhreá éigin
bhuail géarchéim féiniúlachta iad.
Níor chualathas cheana an t-ainm a bhí in úsáid
chun iad a aithint.

Bhí díospóireacht mhór le déanaí faoina bhféiniúlacht is a gcearta
a chuir comhdháil sa Ghinéiv trína chéile.
Bhí tagairtí go leor ann do na Véidí.
Cuireadh seanteoiricí stálaithe na leathnóirí chun cinn
le gustaí móra.
Ach níor thug na rannpháirtithe riamh
faoi bhailéid na foraoise
a thuiscint.

Niranjan Chakma

 

 

2017-05-25

Svínafellsjökull

Ron Rosenstock
arm áit éigin
ag gluaiseacht ar aghaidh...
oighearshruth ag cúlú
somewhere
an army advances...
a glacier retreats
quelque part
une armée avance...
un glacier recule

Leagan Fraincise: Daniel Py

2017-05-24

Deasghnáth Maidine/ Morning Ritual

I bow
I kiss the dust
the dust
at your feet
Lord!
Destroyer of the Universe
Lord! Lord! Lord!
Lord of Dust
Umhlaím
pógaim an deannach
an deannach
ag do chosa
a Thiarna!
Scriostóir na Cruinne
A Thiarna! A Thiarna! A Thiarna!
Tiarna an Deannaigh

2017-05-19

amhrán glinn an anama

Jason Symes
i dtost
a chanann sé . . .
amhrán glinn an anama
in silence
it sings . . .
silvery song of the soul

2017-05-18

Aithne a chur Ort

Aithne a chur ort
Ar nós mé a tharraingt ó chéile
Ón dtaobh istigh
Snáithín daingean
I ndiaidh a chéile
Osclaíonn spás go mall
Seomra ansin
Ansin an spéir
Ealtaí colm
De shíor á ligean saor

"Ayaz" (Angus Landman).

2017-05-17

taibhreamh/ dream

bratach ar bith
fágtha ar domhan . . .
dúiseacht as taibhreamh
no flags
left in the world .. .
waking up from a dream
χωρίς σημαίες
έμειν' ο κόσμος...
απ' τ' όνειρο ξυπνώντας

Leagan Gréigise le Sarah Thilykou

2017-05-16

Haiku le Issa ón mbliain 1804

    cuireann báisteach an tráthnóna
     ag canadh é  . . .
          dreoilín

.夕雨を鳴出したりみそさざい

    yû ame wo naki-ideshitari misosazai

2017-05-15

An Búda ar an Mórbhealach

Buddha on the Highway

Yesterday
I saw Buddha cross the road.
I had been waiting long on this side
unable to cross in the evening rush
thinking how we wait for a year
or a year and a half in order to cross the road
in a life fifty, sixty or seventy years long.

He crossed the road, slow, fearless.
As I began to follow him
a vehicle rushed forward screaming at me.

No vehicle slowed down for him;
he just walked along
a wild, wide, desolate path
which was always there
and reached the other side.Kalpatta Narayanan
Translated from Malayalam by K Satchidanandan

An Búda ar an Mórbhealach


Chonac an Búda ag trasnú an bhóthair
inné.
Bhíos ag feitheamh ar feadh i bhfad ar an dtaobh seo
gan ar mo chumas dul anonn trí bhrúthrácht an tráthnóna
is mé ag smaoineamh go bhfanaimid bliain
nó bliain go leitjh ag iarraidh an bóthar a thrasnú
sa leathchéad, trí scór nó seachtó bliain dúinn abhus.

Trasna an bhóthair leis go mall gan eagla.
Nuair a thosnaíos-sa á leanúint
tháinig feithicil chun cinn is í ag scréachaíl orm .

Níor mhoilligh feithicil ar bith dósan;
ar aghaidh leis go réidh
ar chonair fhiáin leathan sceirdiúil
a bhí riamh ann
gur bhain an taobh eile amach.2017-05-14

Grá Pósta

Gach tráthnóna
bíonn mo bhean romham ag an ngeata
a cuid gruaige in aimhréidh, a gúna
gioblach ón gcistin
na cailíní ag crochadh de dhuillí an gheata
is mo charr ársa ag rabhláil isteach.
Iompraíonn duine acu an bagáiste, duine eile
mo chiseán lóin.
Obair an lae thart is táim sa bhaile.
Dearmad déanta agam orthu an lá ar fad is anois
cuimhním go tobann go mbeidh orm
díomá a chur orthu athuair
mar tá an tráthnóna leagtha amach
le haghaidh cuairt gan chiall ar thábhairní.
Agus is fuar im' bhéal é an caife
a dháil mo bhean orm
agus is liosta iad na scéilíní
a thug na páistí leo ón scoil.
Ainneoin an grá atá agam dóibh
ní mór dom díomá a chur orthu arís anocht.

Srinivas Ravaprol


2017-05-13

Cá Raghad?

Cá raghad nuair is i mo thigh féin
atá an ceol go léir is an scléip?
Tá mo chroí sásta san áit a bhfuilim,
d'fhill m'aigne a cuid sciathán.
Léirigh an Gúrú gur im' chroíse atá Bráman.
Má bhuailimse amach anois, feicfead clocha á n-adhradh
is an Tiarna á lorg ag daoine eile sna leabhair bheannaithe.
Chuir an Gúrú deireadh le gach teip, gach seachmall.
Caillte atá Ramanand anois is é ag stánadh ar an Máistir, Bráman.
Ba é Briathar an Ghurú a scrios ceangail is seachráin gan áireamh.

Ramanand

Where Shall I Go?

Where shall I go when all the music
and festivities are in my own house?
My heart is content where I am,
My mind has folded its wings.
The Guru has revealed that Brahman is in my heart.
If I wander outside, I will see the worship of stones
and others vainly seeking the Lord in the holy books.
The Guru has ended all my failures and delusions.
Ramanand is now lost gazing at his Master, Brahman.
It was the Word of the Guru that destroyed
all my millions of attachments and distractions.

2017-05-12

Amir Khusro: Burdún

Khusrau darya prem ka, ulti wa ki dhaar,
Jo utra so doob gaya, jo dooba so paar.


https://allpoetry.com/poem/8541023-Couplet-by-Amir-Khusro


Couplet

Oh Khusrau, the river of love runs in strange ways:
One who jumps in is drowned, one who drowns, is saved

Burdún

A Khusrau, nach aisteach an cúrsa atá ag abhainn an ghrá.
An té a léimeann inti báfar é, an té a bháfar, raghaidh anonn.


[Irish & English versions: Gabriel Rosenstock]

2017-05-11

An Dubh Dáiríre í Mo Mháthair

An dubh dáiríre i mo Mháthair Syama?
Deir daoine gur dubh atá Cailí,
ach ní aontaíonn mo chroíse leo.
Más dubh atá Sí
conas a shoilsíonn Sí an domhan go léir?
Uaireanta is bán í mo Mháthair,
uaireanta buí, gorm, is dearg.
Níl aon chur amach agam Uirthi.
Tá mo shaol caite agam ag iarraidh Í a thuiscint.

Is Damhna Í,
is Spiorad,
ansin is Folús glan.

Is fuirist a fheiscint
agus Kamalakanta ag machnamh
         air seo go léir
conas a chuaigh sé as a mheabhair

Kamalakanta

Is My Mother Really Black

Is my black Mother Syama really black?
People say Kali is black,
but my heart doesn’t agree.
If She’s black,
how can She light up the world?
Sometimes my Mother is white,
sometimes yellow, blue, and red.
I cannot fathom Her.
My whole life has passed
               trying.

She is Matter,
then Spirit,
then complete Void.

It’s easy to see
how Kamalakanta
     thinking these things
went crazyFrom: Singing to the Goddess.
trans. Rachel Fell McDermott

2017-05-10

Haiku Trí Líne, Dhá Líne agus Aon Líne Bob Boldman (1950 - )

sagart
a scáil i bhfostú
i dtairne
cantain fuiseoige
go smior
is go smúsach

dorchaíonn an lá . . . i sliogán

scáthán ... m’aghaidh san áit ar fhágas í

i gcloigeann na bábóige
gearrthóga
nuachtáin
LÁ CAILLE
is fuar iad méara na striapaí
sa teampall
buille
croí
ólaim an spéir
táim
cniogtha
sochraid
an feileastram oscailte cheana féin
don bheatha tar éis báis
an chamhaoir
á scaoileadh
duilleog i ndiaidh duilleoige

ag siúl cois abhann dom
na huiscí ag smaoineamh i m’áitse

 i measc na ngiúiseanna
cnámh mo dhroma
á díriú féin
tagaim orthu istoíche
plandaí an ghairdín
im’ bhrionglóidí

Tionscadal Brecht: Amhráin Ón Ré Dhorcha

Léiriú de chuid IMRAM, Féile Litríochta Gaeilge.

I gComhar le Féile Litríochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath

Tionscadal Brecht: Amhráin Ón Ré Dhorcha

Léiriú nua i nGaeilge arna sheiftiú agus arna léiriú ag Eric Fraad. Cuirfidh Caitríona O’Leary amhráin agus téacsanna de chuid Brecht inár láthair chun solas géar a chaitheamh ar an domhan polaitiúil agus sóisialta ina mairimid sa bhliain seo 2017.

Ar an gCéadaoin 24 Bealtaine 2017 cuirfidh Féile Litríochta Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i gcomhar leis an bhFéile Litríochta Gaeilge IMRAM Tionscadal Brecht: Amhráin ón Ré Dhorcha /Songs from the Dark Times i láthair in Amharclann Smock Alley. Is é an stiúrthóir Meiriceánach amharclainne agus ceoldrámaíochta Eric Fraad a stiúrfaidh agus is í an t-amhránaí nótáilte Caitríona O’Leary atá mar stiúrthóir ceoil. Tarraingíonn an léiriú Gaeilge seo as monalóga, radhairc, amhráin, saothair éagsúla ceoil agus dánta a chum an file/drámadóir Bertolt Brecht agus na cumadóirí Kurt Weill agus Hanns Eisler d’fhonn comparáidí a dhéanamh idir na réimis fhaisisteacha a tháinig chun cinn sna 1930í agus sna 1940í agus an borradh atá faoi rialtais thiarnúla na heite deise lenár linn féin.

Ba é Brecht an file agus an drámadóir polaitiúil ba mhó a bhí againn san Iarthar sa chéad leath den fhichiú haois agus tá a shaothar chomh suntasach is a bhí riamh. Sna saothair réabhlóideacha aige ar nós Die Dreigroschenoper  agus Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny chuir Brecht agus Weill cor nua sa cheoldráma, san oratóir agus seánraí gaolmhara ceoil, thug brí nua pholaitiúil agus shóisialta dóibh chomh maith le nuálaíocht foirme. Is féidir an rud céanna a rá faoina chuid dánta agus drámaí ar saothar suaithinseach iad. Déanann Amhráin ón Ré Dhorcha ceiliúradh ar an oeuvre liteartha agus ceoil sin i nGaeilge ár linne do phobal ár linne, i dteanga nach minic ar stáitsí na hardchathrach í.

Is í Féile Idirnáisiúnta Litríochta Bhaile Átha Cliath príomhfhéile litríochta na tíre a thugann cuid de na scríbhneoirí is fearr ar domhan le chéile ar mhaithe le díospóireacht, spreagadh, siamsaíocht agus draíocht.
 

Tugann IMRAM lucht féachana agus léitheoirí ar aistear draíochta chun nualitríocht na Gaeilge agus an domhain a chur ina láthair. Bíonn samhlaíocht agus éagsúlacht i gcónaí le sonrú ar chlár na féile, agus meascán neamhghnách de na seánraí éagsúla litríochta, filíocht, prós, drámaíocht agus ceol.
 

Cliar Ealaíne agus Léirithe

Stiúrthóir Stáitse: Eric Fraad
Stiúrthóir Ceoil: Caitríona O’Leary
Cóiréagrafaíocht:  Justine Doswell
Seit & Dearadh Soilsithe: Kevin McFadden
Dearadh Cultacha: Monica Ennis
Dearadh Teilgthe: Margaret Lonergan

Traschruthú agus Aistriúcháin Ghaeilge: Gabriel Rosenstock, Aindrias Ó Cathasaigh

Oirfidigh

Amhránaí: Caitríona O’Leary
Aisteoirí: Seán T Ó Meallaigh, Gearóid Ó Mordha
Damhsóirí: Justine Doswell, Clodagh Farrell, Sarah Carey, Roisin Kearney
Méarchláir: Josh Johnston
Sacsafóin, Cnaguirlisí: Nick Roth
Cláirnéid: Deirdre O’Leary


Dáta: Dé Céadaoin 24 Bealtaine 2017
Am: 8:00 pm
Ionad: Amharclann Smock Alley
Praghas: €10 / €8


Amharclann Smock Alley
6-7 Sráid an Mhalartáin Íochtarach
Barra an Teampaill
BÁC 8, Éire


IMRAM go deo! Ceannaigh leabhar - agus deoch - do chara leat, nó duit féin.


TUILLEADH EOLAIS: Liam Carson 087-2912797; liamog62@mac.com

2017-05-07

BÁC / Dublin

fós ag macallú
tríd an gcruinne -
ár gcomhráite go léir
still resounding
somewhere in the universe . . .
all our conversations

2017-05-06

Bhagavad Gita: Sliocht as Caibidil 9: Rún na Beatha


Arsa an Tiarna Beannaithe:

Mar go bhfuil muinín agat asamsa, a Arjúna,
Inseoidh mé duit cad is gaois ann,
Rún na beatha: cuir eolas air
Agus bí saor ó bhuairt, go deo.

An ghaois is airde amuigh,
An t-eolas thar gach eolas,
Braitear go díreach i dtobainne é,
Síoraí atá sé, lúcháireach le cleachtadh.

Iad siúd nach ngéilleann
Do mo theagascsa, níl teacht acu orm;
Filleann siad ar an domhan seo i gcónaí,
Ar aistear ó bhás go a chéile.

Táimse ar fud na cruinne go léir
I bhfoirm gan chló.
Is beo do gach neach ionamsa
Ach táimse chomh fairsing sin

Lastall den bheithsine,
Cé go gcruthaítear is go gcothaítear iad
Trí mo chumhachtsa gan teorainn,
Ní teanntaithe iontu atáim.

Ar nós na gaoithe is í ag bogadh de shíor
Pé áit dá dtéann sí, is in oll-fhairsinge an spáis
Atá sí i gcónaí,
Fanann gach aon neach ionamsa.

Cnuasaítear ar ais im’ bhroinn iad
Ag deireadh gach ciogail chosmaigh –
Céad caoga míle billiún bliain
De bhur mblianta ar an domhan seo –

Agus le tús gach ciogail nua
Seolaim uaim arís iad,
Óm’ fhlúirse doirteann
Foirmeacha iomadúla na beatha.

Ní cuing ormsa na gníomhartha sin, a Arjúna,
Seasaimse i leataobh uathu ar fad,
Beag beann ar a dtoradh,
Gan cheangal, suaimhneach.

Faoi mo threoirse, cruthaíonn an Nádúr
Gach uile neach, gach aon ní
Beo is neamhbheo,
Is cuirtear bonn faoin gcruinne go léir.

Bíonn an ghráin ag daoine baotha orm
Nuair a ghlacaim cruth an duine chugam féin,
Dall atáid ar m’fhíor-nádúr
Mar Thiarna na beatha go léir is an bháis.

Lucht na fíor-ghaoise, ámh, a Arjúna,
A thumann go domhain iontu féin,
A dhíríonn gan eagla orm, aithníonn siad mé
Mar fhoinse gan trá.
  
Do mo mholadhsa de shíor,
Dúthrachtach, deabhóideach, dílis,
Dá mbeatha deinid iomann síoraí,
Iomann do mo ghrása gan teorainn.

Daoine eile ar chonair an eolais
Aithníonn siad mé mar an tAon san iliomad;
Laistiar d’aghaidh na milliún déithe
Feiceann siad mo ghnúis.

Is mé an deasghnáth agus an t-adhradh,
An leigheas agus an mantra,
An t-im a dhóitear sa tine,
Agus na lasracha á ídiú.

Mise athair na cruinne
Agus an mháthair, eisint agus
Sprioc gach eolais, an scagaire, OM
Beannaithe agus an Véide faoi thrí.


Mise alfa agus óimige,
Bunús agus deireadh,
Tearmann, baile, fíor-leannán,
Broinn agus síol buanseasmhach.

Is mé teas na gréine,
Coinním siar an bháisteach agus scaoilim léi;
Is mé an bás, agus an neamhbhásmhaireacht,
Gach a bhfuil agus nach bhfuil.

Na fíréin a leanann na scrioptúir
Go dílis, a ólann an sóma
Agus a nglantar óna bpeacaí iad –
A ghuíonn go dtabharfaí go dtí na flaithis iad

Baineann siad amach domhan na ndéithe
Agus baineann sult as ríméad
Do-inste; ach i ndiaidh na gcianta
De na pléisiúir mhóra ghlórmhara sin

Agus a dtuillteanas ídithe, titeann siad siar
Isteach i ndomhan seo an duine arís;
An dúil á spreagadh, ní ghnóthaíonn siad
Ach nithe a imeoidh.

Ach iad siúd a mhachnaíonn ormsa
Go hairdeallach, agus mé á adhradh acu
Gach áit, i gcónaí, tabharfaidh mé duais dóibh
Nach féidir a chailliúint.

A Arjúna, iad siúd go léir a adhrann
Déithe eile le creideamh láidir,
Is mise dáiríre atá á adhradh acu,
Gan fhios dóibh féin.

2017-05-05

An Beachánach /Behan

cad a dheinis leis
le do shaol, a Bhreandáin,
do shaol
what did you do with it
your life, Brendan,
your life

2017-05-04

Jason Symes

Jason Symes
cá bhfuilir?
ní fhaca le fada thú . . .
a bhóín Dé*
where are you?
not seen in ages . . .
ladybird

*In Irish (and in Russian), a ladybird is 'God's little cow'.

2017-05-03

Gorta agus ina Dhiaidh

D'fhan an tinteán fuar lá i ndiaidh lae, an muileann láimhe ina thost,
Lá i ndiaidh lae an bhitseach ar leathshúil ina codladh in aice láimhe
Síos suas na fallaí leis na geiceonna lá i ndiaidh lae
Lá i ndiaidh lae ba dhearóil leis iad na francaigh

Tar éis roinnt laethanta tháinig grán go dtí an tigh
Tar éis roinnt laethanta bhí gal os cionn an chlóis chúirte
Loinnir i súile an teaghlaigh tar éis roinnt laethanta
Tar éis roinnt laethanta dhein an préachán a chuid cleití a thochas.

Nagarjun


Famine and After


For days and days the hearth stayed cold, the handmill quiet
For days and days the one-eyed bitch slept nearby
For days and days lizards paced on the wall
For days and days rats too were miserable

Grain came to the house after many a day
Smoke rose above the courtyard after many a day
The eyes of the household shone after many a day
The crow scratched its feathers after many a day.

2017-05-02

Haiku le Issa on mbliain 1820

Samhlaímid ré eile le saol an spailpín ach táid ann i gcónaí -  eachtrannaigh a lán acu, in Éirinn, ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain, dáiríre. Obair shéasúrach ar bun acu ar phá íseal.

tigh ar an iargúil
spailpín ar meisce . . .
clapsholas fómhair

.隠家や呑手を雇ふ秋の暮

kakurega ya nomite wo yatou aki no kure

2017-05-01

Haiku

Werner Bischof (1916-1954)
amhráin ghrá
amhráin síochána
. . . ag éag ar an ngaoth
songs of love
songs of peace
. . . dying on the wind

2017-04-30

Sahir (Ye Mahalon, Ye Takton, Ye Taajon Ki Duniyaa)Tart

Pálás, ríchathaoir, coróin
Drochmheas ag daoine ar an lá,
Níl ón duine ach maoin, mo bhrón
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

Leonta an cholainn, anam ag feo
Catsúil fhaiteach, croí faoi scáth,
Ní bheidh parthas ann go deo
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

An beatha atá uainn nó saol san uaigh
Ag spraoi le daoine ar nós bréagán
Cad atá uainn, lúcháir nó buairt?
Cén domhan é seo, ní féidir a rá.

An óige sa tóir ar dhóchas de shíor
An duine ar díol, tá praghas ar an ngrá
Cad atá bréagach cad atá fíor
Cén domhan é seo ní féidir a rá.

Níl sa saol ach gal is smúit
Dílseacht, cairdeas ag tuile is ag trá
An grá féin is gan ann ach drúis
Cén domhan é seo ní féidir a rá.

Dóimis é go léir léir
Dóimis é ó bhun go barr
Dóimis é ó thalamh go spéir
Cén domhan é seo ní féidir a rá…

Thirst

World of palaces, crowns and thrones,
What does society care for this day?
A world that measures all that it owns:
What’s this world should it come my way?

Injured body, thirsty soul,
Restless glance, the heart afraid,
What world is this? A senseless hole:
What’s this world should it come my way?

Playing with people like some wooden toy
Is it life we worship . . . or is it the grave?
Is it sorrow we seek . . . or maybe pure joy:
What’s this world should it come my way?

Wandering youth in search of hope,
So many bodies up for sale,
Love exchanged for a measly grope:
What’s this world should it come my way?

World where man is no more than dust
Loyalty nothing, friendship a game
Love melts so easily into lust:
What’s this world should it come my way?

Burn it all on a funeral pyre
Remove this world from me in a blaze
Set it on fire, set it on fire:
What’s this world should it come my way?

(Freely transcreated by Gabriel Rosenstock)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sahir_Ludhianvi

2017-04-29

Leanbh Sléibhe

Nirmala Putul

Leanbh sléibhe -
blogh den sliabh -
ag spraoi in ucht an tsléibhe

Ina lapadán suas an sliabh
a chosa á leagan aige ar chré an tsléibhe
chun éirí mar shliabh
i gcríoch na sléibhte

Maireann an sliabh iomlán
istigh sa leanbh sléibhe
agus cónaíonn an leanbh sléibhe anseo is ansiúd
in ucht an tsléibhe

Feiceann an leanbh sléibhe
eitleán ag eitilt os cionn an tsléibhe
Is fiafraíonn dá athair -
cén t-éan é sin?


Mountain Child


The mountain child —
a fragment of the mountain —
plays in the lap of the mountain

Toddling up the mountain
he plants his feet in the mountain soil
to rise like a mountain
in the land of mountains

The whole mountain
lives inside the mountain child
And in the lap of the mountain
lives the scurrying mountain child

The mountain child sees
a plane flying over the mountain
And he asks his father —
What is that bird?


http://www.poetrytranslation.org/poems/mountain-child

2017-04-28

Tirumoolar

Ní bhaineann siad amach na bochtáin
na bronntanais sin a thugtar don Tiarna sa teampall!
Ach na bronntanais sin a thugtar do na bochtáin
baineann siad amach an Tiarna sa teampall!

Tirumoolar 
Sacred Songs of India, VIII
V. K. Subramanian
lch 29

2017-04-27

SLIOCHT as an Ashtavakra Gita

Arsa Janaka, Rí:

Conas a thagann duine ar an Eolas? Conas Saoirse a bhaint amach? Conas teacht ar Shuaimhneas Intinne?
Abair liom an méid sin, a dhuine uasail.
1.1

Arsa Ashtavakra, saoi:

Más Saoirse atá uait, a mhic,
seachain mar a sheachnófá an nimh
gach a ndíríonn na céadfaí orthu
agus cothaigh caoinfhulaingt, macántacht,
atrua, soilíos, agus an fhírinne mar fhrithnimh. 1.2

Ní d’aon chuid de na dúile thú – cré, uisce, tine, aer
ná éitear fiú. Chun Saoirse a bhaint amach,
tuig gur tú an Comhfhios, an Finné orthu san. 1.3

Má fhanann tú ar do shuaimhneas sa Chomhfhios,
tú féin a fheiscint neamhspleách ar an gcolainn,
ansin, anois féin fiú, d’fhéadfá a bheith sona,
síochánta agus saor ó chuing. 1.4

Ní d’ardaicme ná de shainaicme ar bith thú,
ní ag aon staid ar leith thú, ná ní rud thú
a bhfuil radharc ag an tsúil air. Neamhcheangailte
gan chruth atá tú, i do Fhinné ar an uile ní,
mar sin bí sochma sona suairc. 1.5

Ceart is mícheart, pléisiúr is pian,
is den aigne iad, ní bhaineann siad leat.
Ní tú an gníomhaí, ní leat toradh an ghnímh,
tá tú saor. 1.6

Is tú an finné aonair air seo go léir
go hiomlán saor an t-am ar fad.
Fáth do dhaoirse nach léir duit sin. 1.7

Bhain nathair dhubh plaic asat
le ‘Mise an gníomhaí’;
Ól an fhrithnimh sin ‘Ní mé an gníomhaí’
is blais den sonas. 1.8

Cuir foraois an aineolais trí thine
leis an tuiscint gur tú an t-airdeall aonair;
bí sona agus saor ó bhuairt. 1.9

Is tú an Comhfhios gan teorainn,
lúcháir is ea thú agus ardríméad
ina nochtann an chruinne mar sheachmall –
an rópa a shamhlaítear ina nathair –
bí lán de shult. 1.10

 Is fíor a ndeirtear:
Is tú ábhar do chuid smaointe.
Smaoinigh go bhfuil ceangal ort is beidh ceangal ort.
Smaoinigh gur saor atá tú agus beidh tú saor. 1.11

Is tú an Féin – an Finné Aonair.
Foirfe atá tú, forleathan, i d’Aon.
Saor atá tú, gan dúil, de shíor gan chorraí.
Níl sa chruinne ionat ach an chuma atá ort.1.12

Machnaigh air seo, ‘Is mé an tAirdeall leis féin –
Aontacht iomlán.’
Éirigh as an nóisean gur duine scoite ar leith thú:
níl istigh ná amuigh ann. 1.13

Is fada thú ag smaoineamh:
‘Is pearsa mé.’
Lig don eolas seo, ‘Airdeall mé, sin uile’
a bheith mar chlaíomh a shaorfaidh thú. 1.14

Tá tú saor anois is go deo,
soilseach, trédhearcach, ciúin.
Coinneoidh an machnamh
i ngeimhle thú. 1.15

Is Comhfhios gan teimheal thú –
stuif na cruinne.
Istigh ionat atá an chruinne
ná bí caolaigeanta. 1.16

Tá tú neamhchoinníollaithe, gan athrú, gan chruth.
Soladach, dothomhaiste, socair.
Ná santaigh aon ní. Is Comhfhios thú.1.17

An rud a bhfuil cruth air, ní fíor é.
An rud gan chruth, é sin amháin atá buan.
Nuair a thuigtear sin, ní bhéarfaidh an bhréag
greim arís ort go deo. 1.18

Faoi mar ata scáthán laistigh agus lasmuigh
den íomhá atá á fhrithchaitheamh aige,
tá an tArd-Fhéin laistigh agus lasmuigh
den cholainn araon. 1.19

Faoi mar atá an spás céanna ann
laistigh agus lasmuigh den phróca,
maireann an tAon forleathan síoraí
ina Iomláine. 1.20