2018-03-21

Haiku le Issa ón mbliain 1815

Ealaín: Basuki Abdullah
an gort ríse sin agat
an gort seo agamsa . . .
an ghlaise chéanna


君が田も我田も同じ青み哉

kimi ga ta mo waga ta mo onaji aomi kana