2018-05-31

Cloigtheach an Turlaigh / Turlough Round Tower

Ron Rosenstock
d'fhéachfadh turasóir air
nó préachán óg...
cloigtheach an Turlaigh
a tourist might look at it
or a young crow...
round tower in Turlough