2016-11-23

AN GIOLLA DONN


O ho ro, ’ille dhuinn
’Ille dhuinn bhòidhich
O ho ro, ’ille dhuinn


Ó hó ró, a ghiolla dhoinn
’Ghiolla dhoinn bhóidhigh
Ó-hó-ró, ‘ghiolla dhoinn

Ó nach mise atá go brónach
Ualach orm brat Sheoirse

Gura mis’ tha fo mhulad
Giùlan cular Rìgh Deòrsa


Mé ag iompar an ghunna
Mé i gComplacht an Choirnéil

Mi bhith giùlan a’ ghunna
Ann an Cuideachd a’ Chòirneil


Tugadh ordú dúinn máirseáil
Go sráid na gcéim comh n-ard

Fhuair sinn òrdugh bhith màrsadh
Gu sràid nan ceum còmhnard


Go sráid na gcéim socair
Gan dochar dár mbróga

Gu sràid nan ceum socrach
Nach dochainn ar brògan


Lucht na ndeargchótaí rua
Iad á gcur i ndea-ordú

Luchd nan còtaichean ruadha
Gan cur suas an deagh òrdugh


Lucht na gcótaí gearra
Iad á gcur 'dtí an Ollainn

Luchd nan còtaichean gearra
Gan cur thairis don Òlaind


Ar thráthnóna Dé Sathairn
Chuamar sa chath go deonach

Gur h-ann feasgar Disatharn’
Thug sinn cath a bha deònach


Is iomaí bean bhí gan chéile
Ag éirí Dé Domhnaigh

B’ ioma tè bha gun chèile
’N àm èirigh Didòmhnaich


Soir uaim soraidh thar mhóinteach
Go Muile na mórbheann

Thoir uam soiridh thar mhonadh
Gu Muile nam mòr-bheann


Áit a gcanann an chuach
Ar gach  mullach roimh Bhealtain’

Far an goireadh a’ chuthag
Anns gach bruthach ron Bhealltainn


Thoir uaim soraidh dom mháthair
Sí do thóg mé is mé go hóg ann.

Thoir uam soiridh gum mhàthair
’S gur h-i dh’ àraich glè òg mi


Soraidh eile dom’ dheirfiúr
Sí tá cumhach is brónach

Soiridh eile gum phiuthair
Tha i ’m chumha gu brònach


Is an tsoraidh seo dom’ leannán
Beidh mé chuici más beo dhom

Is an t-soiridh-s’ gum leannan
Thèid mi dhachaigh mas beò dhomh


Ní fios cé chum