2016-11-06

haiku le Issa ón mbliain 1814

an chéad lampróg  . . .
spéir smúitiúil
os cionn Kyoto


.はつ蛍都の空はきたないぞ

hatsu-botaru miyako no sora wa kitanai zo