2015-01-22

Haiku le Issa ón mbliain 1810

an chéad chith sneachta -
bochtán ag an ngeata
an chéad rud ar maidin

.はつ雪や朝夷する門乞食
hatsu yuki ya asaebisu suru kado kojiki