2022-11-05

Haiku le Issa ón mbliain 1814

 


cuaráin tuí ar díol
ar crochadh den ghiúis  . . .
uisce glan os cionn caonaigh

.売わらぢ松につるして苔清水

uri waraji matsu ni tsuru shite koke shimizu